Skip to content

Õppekava “Projektikirjutamine Zoomis”

Õppekava nimetus

Projektikirjutamine

Õppekava rühm

Juhtimine ja haldus

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena:

  • tunned projektide ülesehitust ning tunned erinevaid taotlusvorme;
  • oskad otsida erinevaid rahastusvõimalusi;
  • tead projektikirjutamise põhitõdesid.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 8 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 32 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 40 akadeemilist tundi

Õppe sisu

1. teema: Projekti ülesehitus, erinevad taotlusvormid, taotlemiseks vajalikud lisadokumendid.

2. teema: Idee, projekti eesmärgid, sihtrühm ja kasusaajad.

3. teema: Projekti eelarve ja tegevuskava.

4. teema: Erinevad rahastusvõimalused (EAS, Töötukassa, KOP, LEADER jt).

5. teema: Projekti aruandlus, dokumentatsioon, järelvalve.

6. teema: Enamlevinud probleemid ja vead projekti kirjutamisel.

7. teema: Praktiline töö (näidisprojekti kirjutamine) ning selle analüüs.

Õppekeskkonna kirjeldus

Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse jooksul sooritatakse 1 iseseisev töö (projektitaotlus). Kui iseseisva ülesande punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Õppekava muutmise aeg

01.03.2020