Skip to content

Õppekava “Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24 AK H koolitus”

1. Õppekava nimetus
Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24 AK H koolitus

2. Õppekava rühm
Töötervishoid ja -kaitse

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • tead tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust ohutu töökeskkonna loomisel;
  • tead töökeskkonna ohutegureid ja oskad neid ennetada;
  • oskad koostada ettevõtte riskianalüüsi;
  • oskad koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 ak tundi
Praktilise töö osakaal – 0 ak tundi
Iseseisva töö osakaal – 24 ak tundi

Õppe kogumaht – 24 ak tundi

6. Õppe sisu

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil: struktuur töökeskkonnasüsteemis ja õiguslikud alused
2.2. Töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
2.3. Esmaabi korraldus ettevõttes
2.4. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.5. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
2.6. Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine
2.7. Töötajate tervisekontrolli korraldamine
2.8. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas.

3. teema: OHUTEGURID JA RISKIANALÜÜS
3.1. Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.
3.2. Riski hindamise meetodid
3.3. Riskide ohjamise abinõud
3.4. Tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe
3.5. Ergonoomia ja töökohtade kohandamine.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi registreeringule nr 214207 ning EV Sotsialministeeriumi määrusele nr 50, vastu võetud 22.11.2018. “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.08.2022).

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • tead tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust ohutu töökeskkonna loomisel;
  • tead töökeskkonna ohutegureid ja oskad neid ennetada;
  • oskad koostada ettevõtte riskianalüüsi;
  • oskad koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava.

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
30.09.2019