Skip to content

Õppekava “Sekretäri baaskursus”

1. Õppekava nimetus
Sekretäri baaskursus

2. Õppekava rühm
Sekretäri- ja kontoritöö

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena

  • tead dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusakte;
  • tead dokumentide säilitamise ja kasutamise nõudeid;
  • omad baasteadmisi personalitööst.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Auditoorse töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 54 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 54 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu

Dokumenteerimine

Dokumentide loomine
Dokumendi edastamine, dokumendiga seotud tööülesannete andmine ja täitmine
Dokumendist koopiate, väljavõtete tegemine, ametlik kinnitamine
Eriliigiliste dokumentide hõlmamine
Info haldamine, süstematiseerimine ja säilitamine

Dokumendihalduse korraldamine

Dokumendi ja arhiivihaldust reguleerivad õigusakti
Asjaajamiskorra loomine
Dokumentide loetelu koostamine/muutmine
Dokumentide elukäigu halduse määramine
Dokumentide hõlmamine ja registreerimine
Dokumentidele juurdepääsu piirangute määramine
Dokumentide tähtajalise täitmise kontroll

Arhiivitöö korraldamine

Arhiivi korrastamiseks ettevalmistamine
Dokumentide kirjeldamine
Dokumentide säilitamine
Dokumentide kasutamine
Säilitustähtaja jälgimine ja hävitamise korraldamine
Arhiiviasutusse dokumentide üleandmise korraldamine

Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus

Organisatsioonikultuuri järgimine
Teavikute haldamine
Organisatsiooni suhtekorraldus
Projektide korraldamises osalemine
Ametikohtumiste korraldamine
Lähetuste korraldamine
Personalitöö tehniline korraldamine
Raamatupidamise assisteerimine
Hea töökeskkonna tagamine

Näidisdokumendid

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
05.11.2021