Skip to content

Õppekava “raamatupidamine edasijõudnutele”

1. Õppekava nimetus
Raamatupidamine edasijõudnutele

2. Õppekava rühm
Majandusarvestus ja maksundus

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

 • tunned erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
 • oskad teha erinevaid raamatupidamiskandeid;
 • oskad teha põhivara arvestust;
 • oskad analüüsida finantsaruandeid;
 • oskad koostada aastaaruannet.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema ning baasteadmised raamatupidamisest.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 ak tundi
Praktilise töö osakaal – 0 ak tundi
Iseseisva töö osakaal – 60 ak tundi

Õppe kogumaht – 60 ak tundi

6. Õppe sisu

 • Kontod ja kontoplaan
 • Bilanss ja kasumiaruanne
 • Kassa- ja pangaoperatsioonid
 • Müügiarved
 • Ostuarved
 • Käibemaksu arvestus
 • Põhivara arvestus
 • Bioloogiliste varade arvestus
 • Põhivara amortiseerimine
 • Omakapitali arvestus
 • Laenud ja kohustused
 • Rahavoogude aruanne
 • Maksudeklaratsioonid
 • Keskmise töötasu arvestus
 • Sõiduautoga seotud kulud ja maksustamine
 • Aastaaruanne
 • Auditeerimine
 • Finantsplaneerimine
 • Muud jooksvad küsimused

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse kursuse jooksul sooritatud 3 iseseisvat tööd. Kui kõigi iseseisva ülesande punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus kursuse läbimise kohta. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
30.09.2019