Skip to content

Õppekava “Raamatupidamine algajatele”

1. Õppekava nimetus
Raamatupidamine algajatele

2. Õppekava rühm
Majandusarvestus ja maksundus

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • tunned erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
  • oskad arvestada töötasu ning tunned vastavat maksuarvestust;
  • oskad teha erinevaid raamatupidamiskandeid;
  • oskad analüüsida finantsaruandeid;

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 ak tundi
Praktilise töö osakaal – 0 ak tundi
Iseseisva töö osakaal – 40 ak tundi

Õppe kogumaht – 40 ak tundi

6. Õppe sisu

Raamatupidamise seadus

Raamatupidamine  ja selle korraldamine

Majandustehingute kirjendamine

Kontod ja kontoplaan

Bilanss ja kasumiaruanne

Palgaarvestus

Lähetused ja sellega kaasnevad kulud

Müügiarved

Finantsaruanded

Aastaaruanne

Maksud (käibemaks, tulumaks)

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse kursuse jooksul sooritatud 4 iseseisvat tööd. Kui iga iseseisva ülesande punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus kursuse läbimise kohta. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
30.09.2019