Skip to content

Õppekava “Personalijuhtimine”

1. Õppekava nimetus
Personalijuhtimine

2. Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • omad teadmisi personali planeerimisest ning tunned vastavaid õigusakte;
  • tead motiveerimise põhimõtteid;
  • valdad personalidokumentatsiooni.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 120 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 120 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu


1. teema: Organisatsioon ja personalijuhi roll selles

2. teema: Personaliarvestus

3. teema: Personali värbamine

4. teema: Personali hindamine

5. teema: Personali tasustamine

6. teema: Töötajate motiveerimine

7. teema: Töölepingu seadus

8. teema: Tööohutus

9. teema: Töövaidluste lahendamine

10. teema: Näidisdokumendid

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
30.09.2019