Skip to content

Õppekava “Kuidas teenida raha internetis”

Õppekava nimetus

Kuidas teenida raha internetis

Õppekava rühm

Juhtimine ja haldus

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena:

  • omad ülevaadet internetipõhistest äritegevuse võimalustest;
  • tead internetiäri peamisi toimimispõhimõtteid;
  • tead kuidas internetipõhist äri alustada.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 8 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 0 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 8 akadeemilist tundi

Õppe sisu

  • erinevad ärivõimalused internetis
  • idee leidmine/toote loomine
  • vajalikud töövahendid (tehnika + programmid + erinevad platvormid)
  • kodulehe ja veebipoe loomise põhialused
  • turundusvõimalused
  • erinevad müügistrateegiad

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud õppematerjal, mida esitatakse veebiplatvormil Zoom (järelvaadatav) + täiendavad õppematerjalid, mis asuvad koolitaja õppekeskkonna koolitusplatvormil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Õppekava muutmise aeg

01.09.2022