Skip to content

Õppekava “Juhiabi kursus”

1. Õppekava nimetus
Juhiabi kursus

2. Õppekava rühm
Sekretäri- ja kontoritöö

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena

  • tunned dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetteid;
  • oskad kasutada kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi;
  • tunned protokolli ja etiketti;
  • omad algteadmisi ettevõtlusest ja personalihaldusest.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Auditoorse töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 60 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 60 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu

1. teema: Juhiabi kutse-eetika

Juhiabi eetikakoodeks, eetilised printsiibid kutsetegevuses, professionaalsus ja kõlbeline vastutus.

2. teema: Dokumendi- ja arhiivihaldus

Asjaajamine, dokumentide loetelu, standardid, säilitustähtajad, arhivaar, dokumentide loomine (dokumendiliigid, vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid), elektroonilised dokumendid, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine, arhiveerimine.

3. teema: Suhtlemise kuldreeglid

Ametlik- ja mitteametlik suhtlemine, suhtlemine klientidega, koostöö juhiga, meeskonnatöö, suhtlemisoskus, esinemine.

4. teema: Personalihaldus

Personali värbamine ja valik, töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine, töölepingu seadus, puhkuste ajakava.

5. teema: Ettevõtlus

Äriseadustik, erinevad ettevõtlusvormid, asutamisdokumendid ja protseduur, äriühingu juhtimine, bilanss ja kasumiaruanne, majandusaasta aruanne.

6. teema: Sotsiaalmeedia

Mis on sotsiaalmeedia, sotsiaalmeedia kasutamine töös, Facebook, Twitter, Instagram jne.

7. teema: Etikett

Kutsed vastuvõttudele, ärikohtumised, ametiriietus, telefonisuhtlus.

8. teema: Keelekasutus

Ametikeel, ortograafia ja levinumad vead ametikirjades: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine.

9. teema: Arvuti kasutamine

Tekstitöötlus, tabelitöötlus, internet, kiirkäsud, valemid, digitaalallkiri, dokumentide krüpteerimine.

10. teema: Videod

Wordi kasutamine, Exceli kasutamine jms

11. teema: Näidisdokumendid

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
30.09.2019