Skip to content

Õppekava “internetipõhine ettevõtlus”

Õppekava nimetus

Internetipõhine ettevõtlus

Õppekava rühm

Juhtimine ja haldus

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena:

 • omad ülevaadet internetipõhistest äritegevuse võimalustest;
 • oskad hinnata oma internetiäri idee potentsiaali valitud turul;
 • tead ettevõtlusega seotud riske;
 • oskad koostada äriplaani ja finantsprognoosi;
 • tead internetiäri peamisi toimimispõhimõtteid.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 60 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 60 akadeemilist tundi

Õppe sisu

 • internetiäri idee leidmine
 • toote loomine
 • kodulehe planeerimine
 • vajaminev tarkvara ning selle paigaldamine
 • kodulehe seadistamine (menüüd, pluginad, vormid jms)
 • sisu loomine (tekstid, pildid jms)
 • internetipoe loomine ja seadistamine
 • turundamine (Facebook, Instagram, Pinterest, Google)
 • müügi organiseerimine, erinevad müügistrateegiad
 • makselahenduste integreerimine

Õppekeskkonna kirjeldus

Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse jooksul sooritatakse 2 iseseisvat tööd. Kui mõlema iseseisva ülesande punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Õppekava muutmise aeg

30.09.2019