Skip to content

Õppekava “Ettevõtluse intensiivkursus”

Õppekava nimetus

Ettevõtluse intensiivkursus

Õppekava rühm

Juhtimine ja haldus

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena:

  • omad ülevaadet äritegevuse võimalustest;
  • oskad hinnata oma äriidee potentsiaali valitud turul;
  • tead ettevõtlusega seotud riske;
  • oskad oma tooteid müüa ja turustada;
  • oskad koostada äriplaani, mille saad esitada rahastuse taotlemiseks.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 120 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 120 akadeemilist tundi

Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5, kohustuslikud kompetentsid:

B.2.1 Äritegevuse kavandamine
B.2.2 Äritegevuse käivitamine
B.2.3 Äriprotsesside korraldamine
B.2.4 Äritegevuse arendamine
B.2.5 Tootearendus
B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Õppe sisu

1. teema: Äriidee

2. teema: Ettevõtte registreerimine

3. teema: Äriplaan

4. teema: Toote loomine

5. teema: Meeskonna loomine, personalihaldus

6. teema: Toote müük

7. teema: Reklaam ja turundus

8. teema: Finantseerimine

9. teema: Raamatupidamine ja maksundus

10. teema: Töötervishoid ja tööohutus

11. teema: Äriplaani kaitsmine

12. teema: Näidisdokumendid

Õppekeskkonna kirjeldus

Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse jooksul sooritatakse 5 iseseisvat tööd (äriplaani osad + finantsharjutus). Kui kõigi iseseisvate ülesannete punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Õppekava muutmise aeg

07.09.2020