Skip to content

Õppekava “Ettevõtluse individuaalõpe”

Õppekava nimetus

Ettevõtluse individuaalõpe

Õppekava rühm

Juhtimine ja haldus

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena:

  • omad ülevaadet äritegevuse võimalustest;
  • oskad hinnata oma äriidee potentsiaali valitud turul;
  • tead ettevõtlusega seotud riske;
  • oskad koostada äriplaani ja finantsprognoosi.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 5 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 115 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 120 akadeemilist tundi

Õppe sisu

1. teema: Idee

Millest alustada, kuidas leida hea idee.

2. teema: Ettevõtte registreerimine

Erinevad ettevõtlusvormid, ettevõtja olemus, ettevõtte nime valik, ettevõtte registreerimine, äriseadustik.

3. teema: Äriplaan

Äriplaani koostamine ja tegevuse finantsplaneerimine.

4. teema: Toote loomine

Kuidas luua oma toode, nishiturg, toote testimine.

5. teema: Hinna kujundamine ja müük

Kuidas määrata toote hind, konkurents, kuidas ja kellele müüa, kuidas müüki suurendada.

6. teema: Reklaam

Kuidas teha reklaami, reklaamikulude optimeerimine, erinevad reklaamikanalid.

7. teema: Finantseerimine

Kuidas oma tegevust finantseerida, erinevad rahastamisvõimalused, Euroopa fondid, EAS, MES, KredEx.

8. teema: Raamatupidamine ja Maksuamet

Raamatupidamise sise-eeskiri, e-maksuamet ja deklaratsioonide esitamine, aruandlus.

9. teema: Töötervishoid ja tööohutus

Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes.

10. teema: Näidisdokumendid

Õppekeskkonna kirjeldus

Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse jooksul sooritatakse 5 iseseisvat tööd (äriplaani osad + finantsharjutus). Kui kõigi iseseisvate ülesannete punktiskoor on vähemalt 51% 100 %-st, siis väljastatakse õppijale tunnistus. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Õppekava muutmise aeg

01.09.2021