Skip to content

Õppekava “Dokumendihaldus”

1. Õppekava nimetus
Dokumendihalduse kursus

2. Õppekava rühm
Sekretäri- ja kontoritöö

3. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

 • oskad koostada ja vormistada dokumente;
 • tead dokumentide säilitamise ja kasutamise nõudeid;
 • tead kuidas korraldada dokumentide elukäiku;
 • tunned dokumendihaldussüsteemi üldpõhimõtteid.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal peavad olema baasteadmised arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Auditoorse töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 0 akadeemilist tundi
Iseseisva töö osakaal – 16 akadeemilist tundi

Õppe kogumaht – 16 akadeemilist tundi

6. Õppe sisu

 1. Dokumentide liigid, dokumentide loomine.
 2. Dokumendiringlus ja selle korraldamine.
 3. Dokumentide loetelu, süstematiseerimine ja säilitamine.
 4. Dokumentide kasutamine ja tööjaotus dokumendihalduses.
 5. Dokumendi säilitustähtaegade määramine.
 6. Arhiveerimise korraldamine.
 7. Dokumentide säilitustähtaja jälgimine ja hävitamise korraldamine.
 8. Dokumendihaldussüsteemide üldpõhimõtted.
 9. Näidisdokumendid.

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub koolitaja veebilehel. Õppekeskonnale on õppijal ligipääs 24/7.

8. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud põhjalik õppematerjal, mis asub õppekeskkonna koolitusplatvormil.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st. Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajal peab olema kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus ning koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

11. Õppekava muutmise aeg
15.07.2022