Skip to content

15.06.2015 võttis Riigikogu vastu mitmeid tulumaksuseaduse muudatusi, mis puudutavad eelkõige füüsiliste isikute maksustamist ning jõustuvad 01.01.2016.

Siinkohal toon välja olulisemad (ka ettevõtlust puudutavad) muudatused.

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendamine

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta seni kehtinud määras (kuni 32 eurot). 

Välislähetuse päevaraha maksmine maksuvaba piirmäära ületavas osas

Kui seni maksustati välislähetustega seotud kulude hüvitamist või välislähetuse päevaraha maksmist üle maksuvaba piirmäära erisoodustusena, siis alates 01.01.2016 ei ole tegemist enam erisoodustusega. Piirmäära ületav osa loetakse töö eest makstavaks tasuks, mis tähendab, et väljamakse tuleb vastavalt ka maksustada.

Renditulu mõiste sisustamine

TuMS kohaselt on rendituluks üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu. Renditulu hulka ei kuulu:

  • võlaõigusseaduse § 292 tähenduses kõrvalkulude ja § 293 tähenduses koormiste kandmine renditulu saaja eest või nende kandmise hüvitamine renditulu saajale;
  • TuMS § 19 lg 3 p 15 nimetatud summa – tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest makstav tasu talumiskohustusega seotud maalt tasutava maamaksu ulatuses.

Üürimisega seotud kulude maha arvamine

Seadusesse lisatakse uus säte, mille kohaselt võlaõigusseaduse tähenduses eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist arvatakse tuludeklaratsioonis üürimisega seotud kulude katteks maha 20%. Mahaarvamine kohaldub residendist füüsilistele isikutele, mitteresidentidele ning lepingulistele investeerimisfondidele.

Mahaarvamist ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuna nende puhul maksustatakse ettevõtlustulu kogumina, mitte üksikuid tululiike.

Mahaarvamine kohaldub kõikidele maksumaksjatele, sõltumata kulutuste suurusest ning dokumentaalsete tõendite olemasolust. Mahaarvamisel puudub summaline ülempiir.

Oluline on tähele panna, et renditulu korral peetakse tulumaks endiselt kinni väljamakselt, see tähendab, et eelnevalt kirjeldatud mahaarvamist ei võeta arvesse kinnipidamise etapil, vaid ainult füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Kingituste ja annetuste piirmäär

Kui seni kehtis füüsilisele isikule kingituste ja annetuste mahaarvamisel piirang (5% maksustamisperioodi tulust), siis alates 01.01.2016 piirmäär kaotatakse. Muudatuse tulemusena võrdsustuvad kingitused ja annetused mahaarvamise aspektist koolituskulude ning eluasemelaenu intressidega, millele kohalduvad ainult üldised piirmäärad (50% maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 1200 eurot).

01.01.2016 jõustuva muudatuste sõnastusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja kodulehel ning muudatuste menetlusinfoga (sh seletuskirjaga) Riigikogu kodulehel.

 

Maksud alates 2016. aasta jaanuarist